Miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego
Ochrona przed Korozją” ukazuje się nieprzerwanie od 1958 roku.
Autorzy otrzymują 40 punktów za publikację artykułu naukowego zgodnie z komunikatem MEiN z dnia 1.12.2021 r.

Najnowszy numer

Reklama

Czasopismo

Czasopismo „Ochrona przed Korozją” w ramach programu

Ministerstwa Edukacji i Nauki „Rozwój czasopism nauko­wych” realizuje projekt RCN/SN/0650/2021/12

Czas realizacji projektu: lata 2023-2024.

Wersja papierowa czasopisma jest wersją pierwotną (referencyjną).

Spis treści bieżącego numeru oraz streszczenia artykułów – w zakładce: Wydanie bieżące

Spisy treści wcześniejszych numerów – w zakładce: Numery archiwalne

Więcej o czasopiśmie – tutaj

Informacje o redakcji i Radzie Naukowej – w zakładce: Redakcja

Informacje dla Autorów – w zakładce: Dla Autorów

Procedura recenzowania, kryteria oceny, lista Recenzentów, informacje dla Recenzentów – w zakładce: Dla Recenzentów

Spisy treści numerów (od roku 2004) – w zakładkach: Wydanie bieżące, Numery archiwalne

Punktacja czasopisma „Ochrona przed Korozją” w Ministerstwie Edukacji i Nauki wynosi 40 pkt. (lista MEiN z 01.12.2021). 

Czasopismo indeksowane w BAZTECH.

Czasopismo indeksowane w Index Copernicus,  ICV 2021: 120,52

Od listopada 2017 czasopismo indeksowane jest w Web of Science, w indeksie Emerging Sources Citation Index, prowadzonej przez Clarivate Analytics. 

Od roku 2019 czasopismo indeksowane w bazie SCOPUS.

Od 2015 roku artykuły publikowane w „Ochronie przed Korozją” są opatrzone nr DOI.

„Ochrona przed  Korozją” jest wydawana we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Korozyjnym oraz Europejską Federacja Korozyjną.

Tematyka czasopisma obejmuje: zjawiska korozyjne i ich badania, metody badawcze, technologie zabezpieczeń przeciwkorozyjnych – farby, ochrona elektrochemiczna, powłoki konwersyjne, powłoki metaliczne, inhibitory korozji, korozja mikrobiologiczna, galwanotechnika, tworzywa sztuczne. Zabezpieczanie przeciwkorozyjne metali, betonu, drewna. 

Stałe rubryki: Nowości, Wydarzenia, Nowe wydawnictwa, Z prasy technicznej, Materiały-Urządzenia-Technologie, Kalendarz imprez.

Reklama
Nasi Partnerzy